CrossFit Grund (Sport4life Kft.) Felhasználási feltételei, adatkezelésre vonatkozó szabályai és Házirendje

A jelen Házirend célja, a CrossFit Grundban tartózkodó, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő vendégek részére, általános magatartási szabályok és követelmények meghatározása a vendégek számára biztosított magas színvonalú kiszolgálás érdekében, továbbá a szolgáltatások rendeltetésszerű használatával kapcsolatos általános információk nyújtása.

 • Az CrossFit Grund szolgáltatásainak igénybevételével a CrossFit Grund vendége a jelen Házirendet elfogadja, tudomásul veszi, mindenkor betartatja. Az Üzemeltető a Házirend betartását jogosult bármikor ellenőrizni, illetve azzal kapcsolatos észrevételt, intézkedést megtenni. A jelen Házirend a CrossFit Grund helyszínén (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 14.), illetve a www.wsa.hu weboldalon érhető el.
 • CrossFit Grund üzemeltetését a Sport4life Kft. (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 14. Cégjegyzékszám: 01-09-194929 a továbbiakban: Üzemeltető) végzi.

Általános szabályok

 • A vendégek a CrossFit Grund szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe.
 • A CrossFit Grund szolgáltatásainak díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatók fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza.
 • Az Üzemeltető az öltözőben, öltözőszekrényben elhelyezett tárgyakért, illetve az CrossFit Grund egyéb területén elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállal. Felhívjuk a figyelmet, hogy értékeiket (pl. mobiltelefon, vagy egyéb elektronikai eszközök) ne hagyják őrizetlenül!
 • A CrossFit Grund területére tilos állatokat bevinni, illetve azokat ott tartani.
 • A CrossFit Grund teljes területén tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás.
 • A CrossFit Grund területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő, illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.
 • Az területén kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs, vagy promóciós anyag (pl. növény, szórólap, reklám, hirdetési anyag), elektronikus készülék, gyermekjáték, stb.

 • A CrossFit Grund területén tilos az agresszív, durva, mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, lökdösődés, verekedés, vagy fenyegetés, más vendégek edzését zavaró viselkedés.
 • A házirend ellen vétők a CrossFit Grundból kizárásra kerülnek!
 • A fizetés nélküli termék, áru elvitele rendőrségi feljelentést von maga után!
 • A CrossFit Grund szolgáltatásait mindenki köteles rendeltetés szerűen, az edzők utasításai alapján, más vendégeket nyugalmukban, edzésükben meg nem zavaró módon igénybe venni. A CrossFit Grund területén mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni. A CrossFit Grund jogosult a Házirendet megsértő személyeket a CrossFit Grund szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltani, illetve amennyiben szükséges, úgy a CrossFit Grund területéről eltávolítani vagy eltávolíttatni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatóságok segítségét kérni. A CrossFit Grund területéről eltávolított, illetve annak szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltott vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 • A terembe tilos bevinni bármilyen törékeny (pl. üveg) vagy éles tárgyat. Ital (nem alkoholos ital, pl. víz, üdítő) kizárólag műanyag palackban bevihető.
 • A vizes helyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetés szerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot, rongyot, intimbetétet, veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.
 • Tilos a CrossFit Grund területén kereskedelmi jellegű tevékenység, barter, pénzváltás, adásvétel, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), kereskedelmi tevékenységet elősegítő ajándéktárgyak és termékminták terjesztése, használati cikkek bármilyen üzleti célú értékesítése, biztosítási ügynöki vagy értékpapír kereskedelmi tevékenység, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása. A CrossFit Grund egész területén bármely promóciós célú tevékenység kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyásával folytatható. Tilos az Üzemeltető előzetes jóváhagyása nélkül a CrossFit Grund területén, illetve a foglalkozások alkalmával hang- videó vagy képfelvétel készítése.
 • A CrossFit Grundban készült fotókat és filmeket az Üzemeltető. szabadon felhasználhatja reklám és egyéb kommunikációs anyagaiban (pl. óriásplakát, szórólap, facebook), ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
 • A talált tárgyakat minden vendég köteles a CrossFit Grund recepcióján leadni.
 • Az Üzemeltető fenntartja a jogot a CrossFit Grund területén zártkörű rendezvény tartására, a vendégek a CrossFit Grund szolgáltatásaiból, illetve területéről történő kizárásával egyidejűleg. Az Üzemeltető ilyen esetben a vendégeket az internetes oldalán előzetesen értesíti.
 • Öltöző használata: A vendégek részére az Üzemeltető nemenként elkülönített öltöző és zuhanyzóhasználatot biztosít, az öltözőben kialakított öltözőszekrénnyel, hajszárító használattal, mely szolgáltatások árait a jegyek és bérletek árai tartalmazzák.

A CrossFit Grund edzőtermeinek használata

 • A vendégek a CrossFit Grund területén elhelyezett sporteszközöket jogosultak rendeltetés szerűen használni, az edző által adott instrukciók alapján. A vendég az általa használt sporteszközöket használat után köteles a megfelelő helyre visszahelyezni. Ezen eszközök megrongálódása, vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.
 • Az eszközöket kizárólag saját felelősségére használhatja. A gépek, eszközök használata során figyelembe kell venni a vendég saját egészségi, edzettségi állapotát, alkatát, erőnlétét.
 • A CrossFit Grund szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak szülő és személyi edző felügyeletével veheti igénybe.
 • Az edzőterem kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) vehető igénybe, kérdés esetén a ruházat megfelelőségével kapcsolatban, kérjük, forduljon kollégánkhoz. A teremben utcai ruházat, utcai cipő, sáros, vagy piszkos sportcipő nem viselhető. A teremben kizárólag zárt, sportcipőben lehet edzeni, papucsban, szandálban, zokniban, harisnyában, vagy mezítláb tilos.
 • Hiányos vagy nem megfelelő sportöltözet viselése esetén a CrossFit Grund kollégája jogosult a vendéget a megfelelő öltözet viselésére felszólítani, eredménytelen felszólítás esetén pedig a terem használatától eltiltani. A használatát követően, az eszközöket a helyükre vissza kell helyezni. Az eszközök nem megfelelő használata balesetveszélyes, bármilyen kérdés esetén a CrossFit Grund kollégái készséggel állnak a vendégek rendelkezésére. Az eszközök nem rendeltetésszerű használata, súlyok leejtése, dobálása szigorúan tilos. Tilos továbbá minden ön- és másokra veszélyes viselkedés tanúsítása.
 • Az órákon minden vendég kizárólag a saját felelősségére, megfelelő egészségi állapotban vehet részt. Az órákon nem vehet részt ittas, vagy bódult állapotban lévő, fertőző betegségben szenvedő, beteg vagy lázas vendég. Javasolt, hogy a várandós vendégek kérjék ki az oktató véleményét az órán való részvétellel kapcsolatban, azonban a várandós vendég minden esetben kizárólag a saját döntése szerint és saját felelősségére vehet részt az órákon.

Adatkezelés

 • Az üzemeltető a sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást vezet.
 • Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező megadni a következő adatokat:
  Név
  E-mail cím
  Telefonszám

  Ezen adatok megadásával és ezzel egyidejűleg jegy illetve bérlet vásárlással elfogadja és magára nézve kötelezőérvényűnek tekinti a felhasználási feltételeket és házirendet.
 • A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait.
 • Az Üzemeltető Sport4life Kft. (székhely: 1136 Budapest Hegedűs Gyula utca 14.. cégjegyzékszám: 01-09-194929 a továbbiakban: Adatkezelő) a vendég által a regisztráció során megadott személyes adatokat a GeriSoft Stúdió Kft. (székhely: 2234 Maglód, Lövéte utca 30/4., cégjegyzékszám: 13-09-131775, a továbbiakban, mint adatfeldolgozó) fitness programjában kezeli és tárolja.
 • A tárolt adatok célja, hogy a vendégek jegyeit, bérleteit, belépéseit, órákra való jelentkezését az Adatkezelő nyilvántartani tudja. Ezen kívül a teremmel kapcsolatos információkat, akciókat, promóciókat, változásokat közölni tudja a vendégeivel.
 • Az adatkezelés ténye automatizált döntéshozatallal valósul meg, mivel a vendég igénybe veszi az Üzemeltető szolgáltatásit. Ennek értelmében
  1. a vendég és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
  2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 • A vendég az Üzemeltetőtől kapott sorszám és saját e-mail címe alapján beléphet az adatfeldolgozó programjába a következő weboldalon: http://wsa.gerisoft.hu
 • Belépést követőn a vendég láthatja a róla tárolt adatokat. A vendégnek lehetősége van adatinak módosítására, illetve hírlevél fel- és leiratkozásra.
 • A vendég kérheti az adatkezelőtől az adatai törlését, mely esetben nem veheti igénybe a terem szolgáltatásait.
 • A vendég elfogadja, hogy az adatok törlésével azon események melyek névvel vannak rögzítve azok nem törlődnek. Mivel ezek az adatok az üzleti tevékenység igazolásához szükségesek az Üzemeltetőnek.
 • Az adatok törlése iránti kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az Adatkezelő személyes adatokat nyilvántartásából törli.
 • Az Adatkezelő kérésre az adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást nyújt. A vendéget meg illeti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga.

Teendők rendkívüli esemény esetén, tűz vagy bombariadó észlelésekor.

 • Tűz esetén vagy bombariadó esetén: A tűzriadó vagy a bombariadó esetén a sporttevékenységet, vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét haladéktalanul be kell fejezni és a helyiségeket el kell hagyni. A távozáshoz a legközelebb levő kijáratot kell igénybe venni. Az épületbe csak a veszélyhelyzet elmúltát követően, a biztonsági szolgálat engedélyével lehet visszatérni.
 • Rendkívüli esemény, baleset: Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely a CrossFit Grundon tartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy CrossFit Grundban található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet vagy ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve a CrossFit Grund működésében jelentős zavart okoz. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
  1. tűzeset, robbanás,
  2. robbantással való fenyegetés,
  3. a CrossFit Grund dolgozói, vagy vendégei által, illetve ellenük elkövetett bűncselekmény, vagy annak kísérlete;
  4. a CrossFit Grund, mint létesítmény, annak berendezései, illetve eszközei ellen történő szándékos és erőszakos beavatkozás, vagy ennek kísérlete;
  5. halálos, vagy súlyos személyi sérüléssel járó balesetek;
  6. rendkívüli áram- és üzemszünet;
  7. elemi kár.

Rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell a recepciós kollégát, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken:
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112

Amennyiben vendégeink a CrossFit Grund területén bekövetkezett káreseményt vagy baleset bekövetkezését észlelik, a megfelelő intézkedés céljából haladéktalanul értesíteniük szükséges az éppen szolgálatban lévő recepciós kollégát.Felelősség

 • A CrossFit Grund vendégei, annak szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. CrossFit Grund szolgáltatásainak igénybevételéből, illetve a sporteszközök használatából eredő károkért való felelősségét kizárja, kivéve, ha e felelősség kizárását, vagy korlátozását jogszabály rendelkezés kifejezetten kizárná.
 • A CrossFit Grund nem vállal felelősséget a CrossFit Grund területén bekövetkező, a jelen Házirend szabályainak megszegéséből eredő károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.
 • A vendégek által használt, a CrossFit Grund tulajdonát képező sporteszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.

A jelen Házirend megváltoztatásának jogát a CrossFit Grund fenntartja.

60.000

KALÓRIA ÉG EL NAPONTA

99.8%

A TELJESÍTMÉNYÜNK

469

EMBER EDZ NÁLUNK

MARADJUNK KAPCSOLATBAN

FIGYELEM! AZ ÓRÁKRA CSAK ÉRVÉNYES TAGSÁG ESETÉN LEHETSÉGES AZ OLDALUNKON KERESZTÜL JELENTKEZNI! AMENNYIBEN MÉG NEM RENDELKEZEL ÉRVÉNYES TAGSÁGIVAL VAGY BÉRLETTEL, KÉRJÜK VEDD FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT AKÁR SZEMÉLYESEN, AKÁR TELEFONON, FACEBOOK-ON, VAGY EMAILBEN!